Giá trị cốt lõi

Thẩm mỹ - Cái đẹp của tỉ lệ và nhịp điệu

Duy nhất - Thiết kế có bản sắc và hàm lượng sáng tạo cao

Tinh thần - Kiến trúc chỉ có ý nghĩa khi chạm tới cảm xúc của cộng đồng

Môi trường - Thiết kế thân thiện môi trường

 

Zalo